CATS Publications

Anyuan Gao Yu-Fei Liu Chaowei Hu Jian-Xiang Qiu Christian Tzschaschel Barun Ghosh Sheng-Chin Ho Damien Berube Rui Chen Haipeng Sun Zhaowei Zhang Xin-Yue Zhang Yu-Xuan Wang Naizhou Wang Zumeng Huang Claudia Felser Amit Agarwal Thomas Ding Hung-Ju Tien Austin Akey Jules Gardener Bahadur Singh Kenji Watanabe Takashi Taniguchi Kenneth S. Burch David C. Bell Brian B. Zhou Weibo Gao Hai-Zhou Lu Arun Bansil Hsin Lin Tay-Rong Chang Liang Fu Qiong Ma Ni Ni Su-Yang Xu

Layer Hall effect in a 2D topological axion antiferromagnet

Nature, 2021

Submitted


Junyeong Ahn, Barun Ghosh. Topological Circular Dichroism in Chiral Multifold Semimetals. Arixv Mar 2023


T. Berry, V. C. Morano, T. Halloran, X. Zhang, T. J. Slade, A. Sapkota, S. L. Bud’ko, W. Xie, D. H. Ryan, Z. Xu, Y. Zhao, J. W. Lynn, T. Fennell, P. C. Canfield, C. L. Broholm, and T. M. McQueen. Formation of a simple cubic antiferromagnet through charge ordering in a double Dirac material. Arixv Mar 2023


A.A. Burkov, Michael Smith, Alexander Hickey, Ivar Martin. Current-Induced Spin Accumulation and Magnetoresistance in Chiral Semimetals. Arxiv Mar 2023


S. X. M. Riberolles, Tyler J. Slade, Tianxiong Han, Bing Li, D. L. Abernathy, P. C. Canfield, B. G. Ueland, P. P. Orth, Liqin Ke, R. J. McQueeney. Chiral and flat-band magnetic cluster excitations in a ferromagnetic kagome metalArxiv Feb 2023


L.-L. Wang, J. Ahn, R.-J. Slager, Y. Kushnirenko, B. G. Ueland, A. Sapkota, B. Schrunk, B. Kuthanazhi, R. J. McQueeney, P. C. Canfield, A. Kaminski. Multi-q Origin of Unconventional Surface States in a High-Symmetry Lattice. Arxiv Mar 2022


Wei-Chi Chiu, Guoqing Chang, Gennevieve Macam, Ilya Belopolski, Shin-Ming Huang, Robert Markiewicz, Jia-Xin Yin, Zi-jia Cheng, Chi-Cheng Lee, Tay-Rong Chang, Feng-Chuan Chuang, Su-Yang Xu, Hsin Lin, M. Zahid Hasan, Arun Bansil. Relativistic horizon of interacting Weyl fermions in condensed matter systems. Arxiv Jan 2022


Zhao Huang, Christopher Lane, Dmitry Yarotski, A. J. Taylor, and Jian-Xin Zhu. Topological superconducting domain walls in magnetic Weyl semimetals. Arxiv June 2021


P. Devi, L. L. Wang, C. Abel, S. L. Bud'ko, P. C. Canfield. Study of single crystalline SrAgSb and SrAuSb semimetalsArxiv May 2020.


Junyeong Ahn, Naoto Nagaosa. Many-body selection rule for quasiparticle pair creations in centrosymmetric superconductors. Arxiv August 2021