CATS Publications

Anyuan Gao Yu-Fei Liu Chaowei Hu Jian-Xiang Qiu Christian Tzschaschel Barun Ghosh Sheng-Chin Ho Damien Berube Rui Chen Haipeng Sun Zhaowei Zhang Xin-Yue Zhang Yu-Xuan Wang Naizhou Wang Zumeng Huang Claudia Felser Amit Agarwal Thomas Ding Hung-Ju Tien Austin Akey Jules Gardener Bahadur Singh Kenji Watanabe Takashi Taniguchi Kenneth S. Burch David C. Bell Brian B. Zhou Weibo Gao Hai-Zhou Lu Arun Bansil Hsin Lin Tay-Rong Chang Liang Fu Qiong Ma Ni Ni Su-Yang Xu

Layer Hall effect in a 2D topological axion antiferromagnet

Nature, 2021

Submitted


Zhiren Zheng, Xueqiao Wang, Ziyan Zhu, Stephen Carr, Trithep Devakul, Sergio de la Barrera, Nisarga Paul, Zumeng Huang, Anyuan Gao, Yang Zhang, Damien Bérubé, Kathryn Natasha Evancho, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Liang Fu, Yao Wang, Su-Yang Xu, Efthimios Kaxiras, Pablo Jarillo-Herrero, and Qiong Ma. Electronic ratchet effect in a moiré system: signatures of excitonic ferroelectricity. Arixv Jun 2023


Brinda Kuthanazhi, Simon X. M. Riberolles, Dominic H. Ryan, Philip J. Ryan, Jong-Woo Kim, Lin-Lin Wang, Robert J. McQueeney, Benjamin G. Ueland, Paul C. Canfield. Single crystal growth and characterization of antiferromagnetically ordering EuIn2. Arixv Aug 2023


Brinda Kuthanazhi, Simon X. M. Riberolles, Dominic H. Ryan, Philip J. Ryan, Jong-Woo Kim, Lin-Lin Wang, Robert J. McQueeney, Benjamin G. Ueland, Paul C. Canfield. New insight into tuning magnetic phases of RMn6Sn6 kagome metalsArixv Jul 2023


T. Berry, V. C. Morano, T. Halloran, X. Zhang, T. J. Slade, A. Sapkota, S. L. Bud’ko, W. Xie, D. H. Ryan, Z. Xu, Y. Zhao, J. W. Lynn, T. Fennell, P. C. Canfield, C. L. Broholm, and T. M. McQueen. Formation of a simple cubic antiferromagnet through charge ordering in a double Dirac material. Arixv Mar 2023


Zhao Huang, Christopher Lane, Dmitry Yarotski, A. J. Taylor, and Jian-Xin Zhu. Topological superconducting domain walls in magnetic Weyl semimetals. Arxiv June 2021


P. Devi, L. L. Wang, C. Abel, S. L. Bud'ko, P. C. Canfield. Study of single crystalline SrAgSb and SrAuSb semimetalsArxiv May 2020.


Junyeong Ahn, Naoto Nagaosa. Many-body selection rule for quasiparticle pair creations in centrosymmetric superconductors. Arxiv August 2021