Contains the keyword triplet exciton-polaron quenching