Contains the keyword correlation-energy extrapolation