Contains the keyword metallic contamination analysis